fbpx

Ordlista när du ska bygga eget hus

När du ska bygga ett eget hus kan det vara flera krångliga ord, begrepp och termer som är svåra att begripa sig på. Som om det inte vore nog med alla valmöjligheter du ställs inför när du ska bygga eget hus. Däremot behöver du dock inte oroa dig för att du inte pratar samma språk som byggledaren eller arkitekten, det är ju därför du anlitar oss. Som stöd har vi tagit fram en ordlista med ord som du kan stöta på under resans gång.

Smarta planlösningar

AVGIFTER

Kommunens bygglovsavdelning tar ut avgifter för bygglov, anmälan, rivningslov, förhandsbesked, kartunderlag till bygglovsansökan, ev. planavgift med mera.

AVROP

I ert avrop fastställs era slutliga val, både interiört och exteriört. När avropet har signerats då är era val definitiva och det kan bli dyrt att ändra.

BBR (Boverkets byggregler)

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

BOA (Bostadsarea)

BOA är den yta i ett hus som är användningsbar för boende.

BRUTTOAREA (BTA)

Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor. Svensk standards definition av bruttoarea är: Area av mätbara delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdighet angiven begränsning.

BYGGHERRE

Byggherren (den som avser bygga och bo i huset) har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller såväl de tekniska egenskapskraven som övriga krav på till exempel hälsa, säkerhet och energihushållning. Byggherren ska därför utse en kontrollansvarig.

BYGGLOV

Ett bygglov är kort och gott ett tillstånd som krävs från kommunen för att bygga nytt, bygga till eller att göra större ändringar. Syftet med det hela är att all ny bebyggelse ska gå i harmoni med den gamla.


BYGGMÖTE

Under byggtiden kommer projektledaren att kalla till byggmöten för att t.ex. informera om olika skeden i processen.

BYGGNASDSAREA (BYA)

Area som en byggnad upptar på marken. Balkong/altan lägre än tre meter över marknivån räknas in. Svensk standards definition av byggnadsarea är: Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.)

DELAD ENTREPRENAD

Delad entreprenad innebär att du upphandlar och skriver kontrakt med flera hantverkare, entreprenörer och leverantörer, samt bär ansvaret för arbetsmiljön på byggplatsen. Detta blir aktuellt om du väljer att köpa en stomme från oss.

DETALJPLAN

Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Planen kan vara mer eller mindre omfattande. Fastighetsbildning och bygglov ska i princip alltid följa en gällande detaljplan.

ENERGIBERÄKNING/ENERGIDEKLARATION

En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnation.

ENTREPRENADBESKRIVNING

En entreprenadbeskrivning betyder vilken typ och omfattning av entreprenad som ni har köpt genom Mälarvillan eller direkt ifrån er utvalda entreprenör.

FASADRITNING

En fasadritning visar hur utsidan på huset kommer att se ut när huset är färdigbyggt.

FASTIGHET, FASTIGHETSBETECKNING

All mark i landet är indelad i fastigheter som har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer), till exempel Kanelen 12 i Västerås kommun. Gränserna för en fastighet kan bara ändras genom beslut av lantmäterimyndighet (fastighetsbildning).


FASTIGHETSBILDNING (INDELNING)

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Även rättigheter av olika slag, till exempel arrenden och servitut, är kopplade till fastigheterna. Marken byter ständigt ägare, genom att hela fastigheter säljs eller ärvs, att någon vill stycka av en tomt eller lägga samman ett par små tomter till en stor. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom en så kallad lantmäteriförrättning och sköts av Lantmäteriet.

FINPLANERING TOMTYTA

Innebär alla de åtgärder som behövs för att färdigställa tomten, från gångytor och parkering till stenbeläggningar, gräsmattor och buskar m.m.

FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING

Färdigställandeförsäkringen är en försäkring som ingår i husköpet från oss när ni beställer nyckelfärdigt hus. Vår projektledare beställer försäkringen, som är utställd på er, innan byggstart. Beställer ni stomme eller husbyggsats tecknar ni denna försäkring antingen via er entreprenör eller direkt hos försäkringsgivaren, t.ex. Gar-bo. Försäkringen är ett lagkrav om ett företag bygger åt en kund.

FÖRHANDSBESKED

Vill du bygga utanför detaljplanerat område? Ansök om ett förhandsbesked, så undersöker handläggaren om ett framtida bygge skulle kunna vara möjligt eller inte. Beslutet går att överklaga.

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

En markundersökning som ni beställer på er tomt för att säkerställa markförhållandena. Då får man fram information om det krävs ex. pålning eller kompensationsgrund. Den kan vara bra att göra redan innan ni köper er tomt, då vet ni om den kräver extra markförstärkande åtgärder. Kostnaderna kan variera stort och detta kan vara avgörande för er totala husbudget.

GROVPLANERING TOMT

Enkelt uttryckt innebär grovplanering att man ser till de grova förändringar på tomten som behöver göras för att det ska bli en byggbar tomt. Som exempel kan nämnas att röja tomtytan från vegetation i form av träd, spränga eller forsla bort stora stenar, schakta bort jordmassor för att jämna till tomten etc.

HUSBYGGSATS

En komplett husbyggsats hos Mälarvillan innehåller stommen och allt eller delar av material för att göra klart huset invändigt och utvändigt. Din leveransdeklaration visar vad som ingår i din husbyggsats.

HÖJDREDOVISNING

Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.

KOMPENSATIONSGRUND

När markens bärighet inte klarar husets vikt då behöver man anlägga en kompensationsgrund. Jordmassor behöver bytas ut mot cellplast (isolering) för att fördela trycket mot marken. Det gör man för att inte grunden skall få sättningar och spricka. Kompensationsgrunden läggs ut 1 meter utanför grunden och läggs oftast i 1 (100 mm) eller 2 (200 mm) lager beroende på vad den Geotekniska undersökningen hänvisar till.

KONTROLLPLANEN

Efter tekniskt samråd beslutar bygglovsavdelningen om den kontrollplan som ska gälla för
åtgärden. I kontrollplanen för ett byggprojekt anges:
• Vilken kontroll som kommer att ske.
• Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in.
• Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
under arbetet.

KONTROLLANSVARIG (KA)

Din kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren upprätta ett förslag till kontrollplan, som ska inlämnas till bygglovshandläggaren. Din kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs på byggarbetsplatsen samt att nödvändiga kontroller utförs. Ansvaret har utökats jämfört med nuvarande lagstiftning, bland annat ska mer dokumenteras och en utvärdering av byggarbetena ska skrivas av kontrollansvarig inför slutsamrådet vid byggets färdigställande. Kontrollansvariga ska vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

LAGA KRAFT

Ett beslut, till exempel ett fastighetsbildningsbeslut eller en detaljplan, eller en dom har vunnit laga kraft när det inte kan överklagas. Det kan antingen bero på att tiden för överklagande har gått ut eller att det inte finns rätt att överklaga beslutet. Ett bygglovsbeslut vinner laga kraft fyra veckor efter att det annonserats i Post- och Inrikes Tidningar.

LAGFART

Lagfarten är en officiell registrering som bevisar vem som äger fastigheten. Inskrivningsmyndigheten hanterar lagfartsansökningar.

LEVERANSDEKLARATION

Den innehåller en specifikation på material och inredning som ni har köpt genom Mälarvillan. Den innehåller ingen entreprenad.

LÄGESKONTROLL

Kontrollmätning ska göras för att verifiera att husen byggs enligt utstakningen och beviljat bygglov.

MARKLOV

Det krävs när man skall schakta eller fylla upp en tomt så att den avsevärt ändrar höjdläget. Marklov krävs också om man ämnar fälla träd eller plantera skog.

NYBYGGNADSKARTA

En nybyggnadskarta visar information som fastighetsgränser, höjdkurvor, vägar, vatten- och avloppsledningar, elledningar samt anslutningspunkter för dessa.

NYBYGGNADSSKYDD

Nybyggnadsskydd eller nybyggnadsförsäkring är en 10-årig försäkring som ingår i husköpet från oss när ni beställer nyckelfärdigt hus.

NYCKELFÄRDIGT

Nyckelfärdigt hus innebär att Mälarvillan projekterar och bygger ditt hus på ett avtal som heter ABS18. När vi är klara kan du bara besikta och flytta in. I detta förfarande är Mälarvillan din enda avtalspart vilket är tryggast och enklast för dig som kund innan, under och efter byggnation.

PANTBREV

Ett bevis utfärdat av inskrivningsmyndigheten som
berättar att en fastighetsägare fått inteckning i sin fastighet av ett visst belopp.

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)

Lag som innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och om byggande. Länsstyrelserna har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och samverkar med kommunerna i planläggningen. Boverket har den allmänna uppsikten i landet.

PLANAVGIFT

Planavgift är en avgift som kommunen kan ta ut av fastighetsägarna i ett område för att täcka de kostnader man haft för detaljplaneringen. Det är vanligt att den tas ut i samband med bygglov och bygganmälan.

PLANRITNING

En planritning innehåller funktioner, mått och byggnadsytor (så kallade BYA).

RIVNINGSLOV

Rivningslov krävs när du ska riva en byggnad eller en del av byggnad om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

SAKÄGARE

Begreppet används bland annat vid prövning av bygglov och vid lantmäteriförrättningar. I det senare fallet kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en förrättning för sakägare.

SAMFÄLLIGHET

Gemensamt ägd och förvaltad mark för till exempel en by eller för ett antal fastighetsägare, som samverkar för att tillgodose gemensamma behov. Kan gälla vägar, vatten, avlopp, jakt- och fiskevård och liknande.

SERVITUT

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal. Servitut är inte tidsbegränsade.

SEKTIONSRITNING

Tvärsnitt i figur, genomskärning av en byggnad. Ritningarna ska visa konstruktionen och vilket material som används eller redan finns på den utsatta delen. Nyare fastigheter har oftast konstruktionsritningar medan det i äldre hus (till exempel 1800-tal) är relativt ovanligt om ingen till- eller ombyggnad har gjorts tidigare.

SITUATIONSPLAN

En kartskiss som redovisar byggnadens storlek och placering samt avstånd till tomtgränser, infart med mera. Denna skiss ritas in på er nybyggnadskarta om det är inom detaljplanerat område.

SLITSKIKT

Det är ett samlingsnamn och gäller val av tapeter, färg, kakel och klinker.

SLUTBESIKTNING

Innan ni får ta över ert hus så sker en slutbesiktning. Den utförs av en oberoende besiktningsman och kontrollerar att ni har fått det som ni har beställt samt att lagar och regler har följts.

SLUTBESKED

Om allt gått rätt till i byggprocessen och ingenting finns att anmärka på samt om kontrollplanen är ifylld och alla intyg är inlämnade så kan kommunen avsluta ärendet och utfärda ett slutbesked. Efter detta får byggnaden tas i bruk. Om inflyttning sker innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

SLUTSAMRÅD

Vid slutsamrådet ska byggnationen och kontrollplanen gås igenom. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande med noteringar om hur byggnationen följt kontrollplanen och vilka eventuella noteringar som finns om själva utförandet. Mötet protokollförs av kommunen så att sedan ett slutbesked kan meddelas om allt gått rätt.

SPÄRRFÖRBINDELSE

Banken utfärdar en säkerhet till Mälarvillan med samma belopp som avtalats i kontraktet. Det görs när ni har avropat er leverans.

STARTBESKED

I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande. När startbesked är beslutat så kan byggarbetena påbörjas. Påbörjas bygget utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

STOMME

En stomme är, enkelt utryckt, allt material utvändigt inkl. plåt och tak samt bärande material invändigt. Material som behövs för att bygga ihop huset med s.k. ”Färdig utsida”. Er leveransdeklaration anger vad som ingår i er leverans från Mälarvillan.

STRANDSKYDDAT OMRÅDE

Strandskyddsområde är oftast etthundra meter från vattendrag om inte detaljplan finns för området. Om huset ligger inom strandskyddsområde får i princip ingenting göras utöver vad detaljplanen tillåter utan dispens från strandskyddet. Dispens från strandskyddet ansöker man om hos kommunen.


TEKNISKT SAMRÅD

Efter att bygglov har lämnats kallar kommunen dig, kontrollansvarig och eventuellt andra till ett möte för att gemensamt gå igenom planering samt den tillsyn och kontroll som är nödvändig.

TOMTRÄTT

Nyttjanderätt till en hel fastighet som upplåts för visst
ändamål, till exempel bostad, under obestämd tid och mot en årlig betalning i pengar.

TOTALENTREPRENAD

Totalentreprenad är ett begrepp som främst används mellan företag och avtalet heter ABT06. Motsvarigheten för konsumenter heter ABS18, se: ”Nyckelfärdigt”.

UTSÄTTNING

Husutstakning behöver göras för att husen skall hamna på rätt plats, det kallas grov och finutstakning. Er projektledare hjälper er att beställa detta åt er.

ÄTA (Ändring, tilläggs och avgående)

Om ni beställer eller ändrar något efter signerat avrop
då skapas en ÄTA. Kostnaden för ändringen faktureras i
samband med leveransen eller utförandet. Kostnaden
ligger utanför ert kontrakt och den betalningsplan som finns i ert kontrakt. Ändringar efter avrop medför ofta projekteringsändringar och blir ofta dyrare än om ändringen görs före avrop.

ÖVERKLAGA BESLUT

Beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen men
skall inlämnas till Bygglovsavdelningen inom tre veckor
(21 dagar).

ÖPPENAREA (OPA)

Del av byggnad som inte omsluts av väggar. Svensk standard definierar öppenarea såhär: Area av helt eller delvis öppna mätvärde utrymmen inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

ÖVERSIKTSPLAN

Visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande.